Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne informacje:

Pierwszy etap nauki na Wydziale Informatyki PJATK to studia pierwszego stopnia (inżynierskie), które odbywają się w dwóch trybach:

stacjonarnym

studia dzienne (od poniedziałku do piątku) trwające 7 semestrów,

niestacjonarnym

studia zaoczne (co dwa tygodnie w weekendy: sobota i niedziela) trwające 8 semestrów

Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne.

W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej.

Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest stworzenie, udokumentowanie i obronienie zespołowej pracy dyplomowej.

Po obronie pracy inżynierskiej i uzyskaniu dyplomu nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie.


Inżynierskie studia I stopnia w dwóch trybach: stacjonarne – studia dzienne (od poniedziałku do piątku), trwające 7 semestrów, niestacjonarne – studia zaoczne (co dwa tygodnie w weekendy: sobota i niedziela), trwające 8 semestrów.

Podczas pierwszych semestrów studenci zdobywają wiedzę ogólnoakademicką oraz poznają nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne.

Szczególny nacisk kładziemy na aspekty praktyczne, zwłaszcza dotyczące programowania (Java, C/C++, Python, Scala, PHP), baz danych oraz projektowania.

Stawiamy również na zdobywanie umiejętności pracy zespołowej w praktyce, m.in. poprzez realizację określonych projektów. Na 3. roku studiów studenci dokonują wyboru specjalizacji: Inżynieria Oprogramowania i Bazy Danych, Grafika komputerowa, GameDev, Aplikacje Internetowe, Systemy i Sieci komputerowe, Sztuczna Inteligencja, Internet Rzeczy.


DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

  • Koncentrujemy się na realizacji zajęć praktycznych współprowadzonych przez pracowników pomorskich firm IT.
  • Obszary i zakres nauczania opracowujemy we współpracy z najlepszymi firmami na rynku IT.
  • Stawiamy na pracę zespołową.
  • Jesteśmy szkołą kameralną, dlatego możemy być elastyczni wobec potrzeb naszych studentów, do każdego z nich mamy indywidualne podejście.
  • Studenci współdecydują o uruchamianych specjalizacjach. W zależności od zainteresowań studentów i trendów rynkowych mamy do wyboru co roku nowe specjalizacje
  • Dla naszych studentów mamy specjalną ofertę certyfikowanych kursów organizowanych przez Uczelnię (CISCO i inne).
  • Studenci PJATK Gdańsk poznają historię i kulturę Japonii oraz mogą skorzystać z bezpłatnych kursów języka japońskiego.
  • Na uczelni panuje atmosfera współistnienia różnych kultur – prócz wszechobecnej kultury Japonii możemy pochwalić się sporą grupą studentów zza granicy, m.in. z Ukrainy. Wykłady odbywają się po polsku, ale prowadzone są kursy dokształcające z języka polskiego dla studentów z zagranicy.

Władze wydziału

Dziekan Wydziału

dr hab. Marek A. Bednarczyk, profesor PJATK 

Rada wydziału Informatyki

dr hab.Marek Bednarczyk, prof. PJATK-przewodniczący

dr inż. Anna Nenca

dr hab. Marcinkowski, prof. PJATK

dr hab. Alexander Denisjuk, prof. PJATK

dr inż. Stanisław Szejko 

dr Tadeusz Puźniakowski 

dr Elżbieta Puźniakowska – Gałuch 

inż. Michał  Hyla 

mgr Anna Łosik

inż.Antoni Ulenberg

mgr Sylwia Rudzka

Rada Konsultacyjna Wydziału Informatyki

mgr inż. Georgis Bogdanis– Prezes Zarządu  Microsystem

Grzegorz Cysewski -Project & Portfolio Manager PostData S.A.

mgr inż. Paweł Czapiewski-AI & Quality Consultant -Sii Poland

mgr inż. Piotr Dubiela,-Senior Test Automation Engineer, Kainos

dr Wojciech E. Kozłowski-Dyrektor,  Info Tech sp. j.

Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

mgr Rafał Kruczkowski, Prezes Zarządu fundacji Next Level

mgr Marek Kryniewski, Dyrektor, Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku

Józef Kubicki, członek stowarzyszenia ,,Nasz Gdańsk’’

dr Mateusz Kuszner, Prezes Zarządu , Blast Lab

Rafał Pelc, współwłaściciel Chronospace Sp. z o.o., Sopot

mgr inż. Małgorzata Płotka,  University of Northampton, Wielka Brytania

Prof. dr hab. inż. Sławomir T. Wierzchoń, Instytut Podstaw Informatyki PAN.

Do zadań Rady należy doradzanie w sprawach rozwoju kontaktów naukowych i dydaktycznych  Wydziału Informatyki PJATK Filia w Gdańsku, dostosowanie programów studiów do profilu praktycznego, opiniowanie istotnych zagadnień mających wpływ na poziom kształcenia, doradztwo w sprawie zmian edukacyjnych, śledzenie działań dotyczących kształcenia, zapewnienie współpracy pomiędzy uczelnią a podmiotami zewnętrznymi.


Co więcej?

Oprócz programu nauczania PJATK Gdańsk organizuje warsztaty, szkolenia i dodatkowe zajęcia, które poszerzają wiedzę studentek i studentów Wydziału Informatyki. Dzięki współpracy z biznesem, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych może z roku na rok oferować kursy, które uatrakcyjniają program nauczania i na bieżąco aktualizują wiedzę studentów względem zapotrzebowanie na rynku pracy.