Przejdź do treści

Next-GENeration IoT sOlutions for the Universal Supply chain

Horyzont 2020

Kierownik projektu-dr hab.Marek A.Bednarczyk, prof.Pjatk

Okres realizacji: 1.06.2020 – 30.11.2022

https://ingenious-iot.eu/web

Projekt iNGENIOUS jest projektem finansowanym ze środków europejskich z programu Horyzont 2020. Projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w łańcuchu dostaw. Jest to projekt łączący wiele różnych dziedzin i stara się objąć takie tematy jak bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, zabezpieczenie kontenerów na statkach, optymalizacja ruchu w porcie i bezpieczeństwo pracowników portu. Organizatorem projektu jest Fundacj Portu w Walencji.

Rola PJATK dotyczy DLT, a dokładniej Bitcoina, oraz bezpieczeństwo. Bitcoin jest jednym z rozwiązań DLT (Distibuted Ledger Technology) wykorzystywanych w projekcie, poza nim uzywamy jeszcze Ethereum, IOTA, Hyperledger, Trade Lens, oraz Polygon. DLT służy do zapewnienia niezmiennej bazy danych, do której można dokonywać zapisu dowodu niezmienności danych. Współpracujemy bezpośrednio z firmą Telefonica która dostarcza rozwiązania TrustOS pozwalającego łączyć wiele różnych DLT aby zwiększyć bezpieczeństwo i zaufanie do danych prezentowanych przez to rozwiązanie.

Co kwartał organizowane są spotkania, w celu synchronizacji i wymiany informacji w projekcie jako całości. Takie spotkanie pozwalają wszystkim uczestnikom projektu zorientować się co się dzieje w całym projekcie a nie tylko we własnej działce. W spotkaniu uczestniczą reprezentanci wszystkich 21 podmiotów z 8 krajów i prezentowane są postępy w poszczególnych, tak zwanych, „work package”ach, czyli częściach projektu które w sumie składają się na całość.