Przejdź do treści

Zainwestuj w swoją przyszłość! Studia II stopnia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w PJATK Gdańsk!


Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożonego portfolio. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą mieć ukończone studia pierwszego stopnia.  

Kandydat musi się liczyć z możliwością uzupełnienia poszczególnych przedmiotów lub semestru/roku ze studiów licencjackich w celu uzupełnienia wymaganej wiedzy. Uzupełnienie to może nastąpić zarówno, przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania studiów drugiego stopnia.

Decyzję taką podejmuje Dziekan/Prodziekan SNM na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.


1. Rejestracja online

Kandydat zakłada konto w portalu rekutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymuje link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskuje dostęp do swojego profilu. Następnie wypełnia formularze i obowiązkowo wgrywa swoje zdjęcie (format: zdjęcie dowodowe/zdjęcie do paszportu).


2. Dostarczenie dokumentów

Kandydat przygotowuje wymagane dokumenty, zapisuje je w formacie pdf, wgrywa odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcza oryginały do Działu Rekrutacji PJATK w Gdańsku. Dokumenty można też przesłać pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Absolwenci PJATK kier. Grafika składają:

 1. podanie o przyjęcie na studia magisterskie 
 2. protokół postępowania kwalifikacyjnego
 3. aktualne zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji na potrzeby legitymacji studenckiej i podania
 4. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem – Kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem. W przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu oraz arkuszu przebiegu studiów. 
 5. kandydat musi zapisać się na rozmowę w portalu rekrutacyjnym*

Absolwenci PJATK (spoza kier. Grafika) składają:

 1. podanie o przyjęcie na studia magisterskie
 2. protokół postępowania kwalifikacyjnego
 3. aktualne zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji na potrzeby legitymacji studenckiej i podania
 4. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem – Kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem. W przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu oraz arkuszu przebiegu studiów. 
 5. kandydat musi zapisać się na rozmowę w portalu rekrutacyjnym

Absolwenci  pozostałych uczelni składają:

 1. podanie o przyjęcie na studia magisterskie
 2. protokół postępowania kwalifikacyjnego
 3. aktualne zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji na potrzeby legitymacji studenckiej i podania
 4. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem – Kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem. W przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu oraz arkuszu przebiegu studiów. 
 5. w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz apostille/ legalizację (jeśli jest wymagana) 
 6. kandydaci spoza Polski dodatkowo okazują paszport
 7. dowód wpłaty za rozmowę- koszt 150 zł- wymagany przez rozmową kwalifikacyjną
 8. kandydat musi zapisać się na rozmowę w portalu rekrutacyjnym

3.  Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w formie stacjonarnej, w siedzibie uczelni. Rozmowy online przeznaczone są tylko dla obcokrajowców, którzy nie przebywają w Polsce. 

W celu zapisania się na rozmowę kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w portalu rekrutacyjnym i opłacić rozmowę w kwocie 150 zł (opłata nie dotyczy absolwentów PJATK).

*Absolwenci kierunku Grafika w PJATK, którzy na dyplomie otrzymali ocenę 4 lub 5 składają protokół w którym: 

 • kandydat ma za zadanie opisać w kilku zdaniach pomysł na pracę magisterską;
 • musi się znaleźć opinia promotora studiów licencjackich dotycząca kwalifikacji na studia II stopnia. 

Absolwenci, którzy na dyplomie uzyskali niższy wynik niż 4 muszą dodatkowo podejść do rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawić prezentację podpartą materiałami wizualnymi (dzieła, szkice, kolaże itp.) dopasowanymi do proponowanego projektu. 

Absolwenci innych uczelni

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Kandydat dostarcza dokumentację dorobku artystycznego: przedstawia pracę dyplomową, wybrane prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i projektowe wykonane w czasie studiów I lub II stopnia. Dodatkowo powinien zaprezentować swój pomysł na realizację pracy magisterskiej. 

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat musi wykazać się też znajomością tworzenia multimedialnych prezentacji i podstawami grafiki 3D. Wymagana jest znajomość dowolnego programu do grafiki 3D (Maya, 3DMax lub innego), Photoshop, Illustrator, Indesign, Macromedia Flash. Dodatkowo kandydat powinien zaprezentować swój pomysł na realizację pracy magisterskiej. Brak znajomości danego programu nie wyklucza aplikacji na studia, decyzją Prodziekana może być uzupełnienie wiedzy.

W trakcie rozmowy ustalane jest również:

 • wybór pracowni dyplomowej
 • wybór przedmiotów dyplomowych

Przypominamy, że Filia w Gdańsku rekrutuje na kierunki prowadzone w języku polskim, dlatego wszystkie rozmowy rekrutacyjne odbywają się w tym języku.

Na rozmowy online również obowiązuje rejestracja przez Portal rekrutacyjny.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia magisterskie stacjonarne polskojęzyczne w roku akademickim 2024/2025:

Rozmowy odbywają się stacjonarnie w budynku na ulicy Brzegi 55 w siedzibie WSNM w Gdańsku w soboty, początek o godz. 10.00

22.06
29.06
06.07
13.07
20.07

03.08
17.08
07.09
14.09
21.09
28.09


4. Kwalifikacja na studia

Decyzja o kwalifikacji na studia jest wysyłana po uzbieraniu się odpowiedniej liczby kandydatów do uruchomienia studiów, po złożeniu kompletu dokumentów oraz po pozytywnie zaliczonej rozmowie kwalifikacyjnej. Decyzja o przyjęciu na studia jest wysyłana drogą e-mailową.


5. Kontrakt
z uczelnią

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią kontrakt oraz przedstawia do wglądu oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (lub zostawia kserokopię poświadczoną przez notariusza działającego na terenie RP). 

Kandydatom podpisującym kontrakt po 15 września Uczelnia nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacji) przed rozpoczęciem zajęć. 

Gotowy rozpocząć swoją karierę jako grafik?

Zarejestruj się na naszej platformie rekrutacyjnej!