Przejdź do treści

Programy studiów i sylabusy

Studenci studiów drugiego stopnia kierunku grafika otrzymają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i grafiki.

Zaproponowane w programie nauczania przedmioty zawierają elementy z takich dziedzin jak: grafika multimedialna, motion graphic, grafika gier komputerowych, UX/UI design, Teoria projektowania gier, Sztuczna inteligencja w obrazowaniu. Wiedza teoretyczna i praktyczna jest uzupełniana praktycznymi umiejętnościami nabytymi w specjalistycznych laboratoriach.

W zakresie sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki dużą wagę przywiązuje się do przekazania studentom gruntownej wiedzy pozwalającej na podejmowanie samodzielnych twórczych działań, dlatego też studenci poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku i kompozycji, malarstwa i form ekspresji, projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, projektowania alternatywnego, fotografii, grafiki wydawniczej i sztuki reklamy.

Studia drugiego stopnia kierunku grafika na Wydziale Sztuka Nowych Mediów w Gdańsku są prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym).


Zasady Egzaminu Dyplomowego na WSNM

Obrona pracy dyplomowej odbyć się powinna po trzech semestrach nauki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Magisterska praca dyplomowa składa się z dwóch integralnych części: praktycznej oraz teoretycznej. Zasady oraz tematyka prac powinna być konsultowana na bieżąco z promotorami: głównym, technicznym i teoretycznym. Termin obron oraz inne ważne terminy są ustalane na początku danego roku akademickiego (zarówno terminarz lipcowy jak i wrześniowy).

Warunkiem dopuszczenia do obrony jest:
● absolutorium – uzyskanie określonej liczby punktów zaliczeniowych oraz spełnienie
innych wymagań przewidzianych w całym programie studiów
● pozytywne zaakceptowanie pracy pisemnej przez system antyplagiatowy
● pozytywna opinia wszystkich promotorów
● przedstawienie ukończonej pracy projektowej lub artystycznej.


Etap 1

Dopuszczenie do obrony.


Na dopuszczeniu student prezentuje w pełni ukończoną pracę dyplomową.


W skład ciała dopuszczającego wchodzą: Dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku, promotor główny, techniczny, teoretyczny oraz recenzent. Jeżeli Dziekan jest promotorem, w skład ciała dopuszczającego wchodzą trzej wymienieni promotorzy.


Etap 2

Po dopuszczeniu pracy do obrony:

I. Studenci wysyłają do promotora głównego komplet informacji w celu stworzenia przez
promotora pracy dyplomowej w uczelnianym systemie elektronicznym (gakko.pja.edu.pl).
W tym celu dyplomant dostarcza do promotora głównego:

 1. ukończoną pracę dyplomową (praktyczna i pisemna) z tytułami obu części w
  języku polskim oraz angielskim wg. poniższego wzoru:
  Tytuł pracy praktycznej w języku polskim. Tytuł pracy pisemnej w języku polskim
  Tytuł pracy praktycznej w języku angielskim. Tytuł pracy pisemnej w języku
  angielskim
 2. skład zespołu promotorskiego (tytuł, imię i nazwisko):
 • promotor główny
 • promotor techniczny
 • promotor pracy pisemnej
 • recenzent pracy dyplomowej (wyznaczony przez promotora głównego)

II. Student we własnym zakresie uzupełnia następujące informacje w uczelnianym systemie
elektronicznym gakko.pja.edu.pl:

 1. udzielenie lub nieudzielenie zgody na zamieszczenie pracy w Repozytorium Prac
  Dyplomowych;
 2. deklaracja o rodzaju odpisów bezpłatnie wydawanych absolwentowi. Uczelnia wystawia
  dla studenta bezpłatnie 3 komplety dokumentów (dyplom i suplement).
  WAŻNE: Decyzję o zamieszczeniu pracy w repozytorium PJATK można wyrazić tylko raz i
  nie można jej cofnąć.
  WAŻNE: Decyzję o ilości otrzymanych dyplomów można zmienić do momentu określenia
  decyzji promotor głównego o dopuszczeniu pracy do obrony.
  III. Promotor główny umieszcza pracę w systemie elektronicznym GAKKO.

Etap 3

Student:

 1. wysyła gotową pracę dyplomową (praktyczna i pisemna) do wyznaczonego
  recenzenta
 2. zgrywa pracę dyplomową (kopia płyty) na dysk https://snmp
  ja.edu.pl/poradnik-dyplomowy-pl/
 3. składa wszystkie wymagane dokumenty w Dziekanacie


KOMPLET DOKUMENTÓW:

 • 1 wydrukowany i oprawiony egzemplarz pracy pisemnej (teoretycznej).
  Praca dyplomowa powinna posiadać oprawę twardą w kolorze stonowanym. Praca może
  być wydrukowana jednostronnie lub dwustronnie – decyzja należy do Autora. Na okładce
  powinien widnieć tytuł pracy dyplomowej np.: PRACA MAGISTERSKA.
 • 2 płyty (nośniki CD lub DVD) z nagraną całością pracy dyplomowej (praca praktyczna i
  pisemna) w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT (zaleca się umieszczenie co najmniej dwóch
  różnych formatów). Na płytach należy umieścić treść całej pracy łącznie z dodatkowymi
  aplikacjami.
  PŁYTY MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ TRZECH PROMOTORÓW (GŁÓWNY, TECHNICZNY,
  PRACY PISEMNEJ).
  Ważne: Płyty powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem, numerem studenta i
  umieszczone w papierowych kopertach. Z czego jedna płyta z papierowej kopercie powinna
  być przytwierdzona do wewnętrznej strony oprawy pracy dyplomowej.
 • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy
 • oświadczenie studenta na upublicznienie pracy w Internecie

Etap 4

Recenzje
Promotor główny, techniczny, teoretyczny oraz recenzent umieszczają pisemną recenzję w
systemie elektronicznym GAKKO.

Obiegówka
Dziekanat uruchamia obiegówkę pod warunkiem, że są spełnione poniższe warunki:

 1. promotor główny zaznaczył ostatni punkt w elektronicznym systemie tj. „Decyzja
  promotora o dopuszczeniu do obrony”
 2. w systemie elektronicznym znajdują się wszystkie PODPISANE recenzje.
 3. Najpóźniej 3 dni przed obroną Sekretariat przesyła listy osób dopuszczonych do obron.
  Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na
  profilu studenta, po zalogowaniu do GAKKO w zakładce Dziekanat/Przebieg
  studiów/dokumenty.


OBRONY WRZEŚNIOWE
Studenci będą zobowiązani do złożenia podania przez system podań o możliwość obrony
we wrześniu. Do podania należy załączyć zgody od trzech promotorów wraz z informacją o
stopniu zaawansowania pracy praktycznej i pisemnej.
Termin obron wrześniowych oraz inne ważne terminy będą podawany na początku danego
roku akademickiego.